skip to Main Content

Morgondagens ledarutveckling
– att skapa verksamhetsnytta genom ledarutveckling

Ett utvecklingsprogram för dig som själv jobbar med ledarutveckling i din organisation, där vi integrerar modern forskning, praktiska erfarenheter och omvärldsförändringar.

Vi lever i en tid där ”gamla sanningar” inte alltid håller. Behoven av förändring, flexibilitet, innovationsförmåga och komplext tänkande kräver mycket av både chefer och medarbetare.

Mångahanda ”svar” på dessa utmaningar torgförs. För dig som jobbar med ledar- och chefsutveckling är det viktigt att kunna sortera bland allt som erbjuds och att kunna bedöma vad som är det bästa eller rätta att göra i den egna kontexten.

Vi vill lyfta fram trenderna och presenterar modern organisations- och ledarskapsforskning, samtidigt som vi ger dig rika möjligheter att diskutera och pröva teorier och metoder utifrån dina förutsättningar i din verksamhet. Programmet ger en gedigen bas och en mer balanserad utgångspunkt för dig som ledarutvecklare att driva dina frågor i samklang med forskning och beprövad erfarenhet – anpassat till din egen kontext.

Upplägget
Vi erbjuder ett interaktivt utvecklingsprogram där du utvecklas i din roll tillsammans med programledarna och de andra deltagarna. För att detta ska vara möjligt kommer du att få förbereda några moment på hemmaplan. Vi spanar tillsammans på omvärld och ledarskapstrender, lyfter fram vetenskapliga rön och diskuterar praktikfall samt kopplar detta kontinuerligt till vars och ens situation. Utgångspunkten är följande sex frågeställningar:

  • Hur förhålla sig till alla nya ledarskapsmodeller
  • Hur möta chefer och ledares behov i vardagen?
  • Hur utveckla chefer och ledare för morgondagen?
  • Hur anpassa ledarutvecklingen till vår verksamhet?
  • Hur kvalitetssäkra insatser för chefer och ledare?
  • Hur kan lärdomarna användas i min egen praktik?

För vem
Programmet riktar sig till ansvariga för ledarutveckling som arbetar professionellt med att utveckla organisation och ledarskap i verksamheten. Du ansvarar för att utforma, upphandla, kvalitetssäkra, följa upp och vid några tillfällen kanske också genomföra ledarutveckling. Vi vänder oss primärt till personer som arbetar i en beställarfunktion, har egna erfarenheter av att leda utvecklingsinsatser samt ett brinnande intresse för att tillsammans med andra skapa förutsättningar och former för morgondagens ledarutveckling. 

Syfte
Programmet syftar till att öka förståelsen för hur man kan arbeta med ledarutveckling för att skapa ännu större verksamhetsnytta genom att ta hjälp av omvärldstrender, modern forskning och praktiska erfarenheter.

Mål 
Målsättningen för programmet är att tillhandahålla en praktisk användbar förändringsplattform för det fortsatta utvecklingsarbetet i verksamheten. Vi utgår ifrån dagens situation, lyfter fram önskat framtida läge, fördjupar förståelsen av vilka krav detta ställer på morgondagens ledarutveckling och vad som kan vara lämpligt att göra för att uppnå sina ambitioner.

IntresseAnmälan

Morgondagens ledarutveckling

Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö, strax utanför Stockholm.

Tider (totalt 6 dagar, internat): 16–17 oktober och 4–5 december 2018 samt 5–6 februari 2019.

Pris: 38 000 kr exkl moms (samt internatkostnader)

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter
Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Back To Top