Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vi sätter forskning i arbete & skapar värde i kundens verksamhet sedan 1986

Publikationer och rapporter


Tillbaka till föregående sida

Arbetsorganisation som innovationsmotor - en innovationsagenda för svenska skolor

Under 2015 har IPF tillsammans med institutionen för didaktik, pedagogik och
utbildningsstudier vid Uppsala universitet undersökt gymnasieskolans arbetsorganisation i syfte att identifiera styrkor och svagheter samt områden där fortsatt forskning skulle behövas. Projektet är en förstudie och meningen är att de frågeställningar som presenteras i denna förstudie ska generera fortsatt forskning på området.

Flaggskeppsfabriken - styrkor i svensk produktion

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar under åren 2012-2015 av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova. Följeforskning har bedrivits av IPF i projektet.

Ladda ner boken här.

HR-trender i Europa - en internationell jämförelse av Cranetundersökningen 2014-2016

I denna rapport redogör vi för resultaten av den internationella delen av Cranet-studien 2014-2016. Vi gör en jämförelse mellan ett 10-tal utvalda länder som deltog i den senaste undersökningen. Vi tittar bland annat på HR-funktionens strategiska roll, ansvarsfördelningen mellan linjen och HR-funktionen, planer och strategidokument, flexibla arbetsformer, löner och förmåner och bedömningssystem.

Bokkapitel - Styrningsideal och ledarstil

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer. I ett kapitel författat av IPF:s forskare Johan Hansson och Fredrik Molin diskuteras hur skolans utmaningar kan hanteras av ett ledarskap som uppmärksammar några centrala aspekter av skolan som organisation, framför allt samspelet mellan kultur och styrning. Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.

Perspektiv på styrning - Hur ser styrning ut som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter? 

Denna kunskapsöversikt är en förstudie i ett forskningsprojektet som är ett initiativ från Trafikverket. Slutsatsen från studien är att olika kompletterande sätt att styra organisationer, genom strukturer, värderingar, lärande, nyckeltal, ledarskap, kulturer, synsätt o.s.v. bör ses som en helhet. Dessa sätt att styra skapar förutsättningar för individens motivation och kreativitet. Detta talar också för ett ökat samarbete mellan olika professioner, nivåer och funktioner i arbetet med organisering, ledning och styrning.

Balanserad kommunikation - en nyckel till produktivitet och hälsa

En översiktlig forskningsrapport om resultaten från projektet Balanserad kommunikation finns för nedladdning här. I rapporten kan du läsa mer dels om bakgrunden till projektet, och om lärdomar från svenska organisationer. Här beskrivs också kortfattat erfarenheterna av att träna och använda modellen, och hur olika kommunikationsmönster kan se ut. Det finns också ett avsnitt om det studerade sambandet mellan psykosociala friskfaktorer och kommunikation.

Forskningsprojektet är finansiserat av AFA. I projektet har IPF samarbetat med enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Svenska HR-trender - rapport från svenska Cranet-undersökningen 2014

I denna rapport redogör vi för resultaten av den svenska delen av Cranet-studien 2014. Vi gör en jämförelse över tid och följer trender inom det svenska HR-arbetet. Vi har gjort ett urval av frågor som vi valt att presentera i denna rapport. Vi tittar bland annat på HR-funktionens strategiska roll, ansvarsfördelningen mellan linjen och HR-funktionen, HT/IT-system, Flexibla arbetsformer, kompetensutveckling och bedömningssystem.

The Art of Communication - Investigating the Dynamics of Work Group Meetings in a Natural Environment.

En nu avslutad forskningsstudie studie rör hur lärande- och kommunikationsklimatet i arbetsgrupper kan ge ökade prestationer och bättre hälsa i organisationer. Denna avhandling av Fredrik Molin skrevs inom ramen för detta forskningsprojekt och har publicerats via Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Avhandlingen kan laddas hem i sin helhet. Klicka här.

New Public Management på operativ nivå - Om chefskapets förutsättningar i den kommunala praktiken.

Marknadsorienterade reformer inom utbildningssektorn, populärt kallat New Public Management, har bidragit till olika effekter. Ek. Dr. Elizabeth Neu Morén, Ek Dr. Johan Hansson och Fil. Dr. Teresia Stråberg samtliga vid IPF har i sin forskning undersökt några av dessa effekter med fokus på rektorns förändrade roll. En iakttagelse är att många av dagens rektorer känner sig mer som VD än pedagogisk ledare. 

Forskningsprojektet har letts av IPF och finansierats av VINNOVA.

För beställning av boken klicka här!

Uppdrag Ledare

Denna bok är ett försök till sammanfattning, beskrivning och fördjupning av utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare. Programmet genomfördes under 2008-2010 genom sex tvådagarsseminarier.

Parallellt med programmet har några av de medverkande centrumen besökts för att kunna ge fler belysande exempel på de teman som tagits upp i programmet.

I uppdraget att genomföra utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare ingick att dokumentera programmet på ett sådant sätt att det ger nytta och mervärde för deltagarna, samt att dokumentationen även kan fungera som inspiration och kunskapskälla för nya centrumföreståndare och andra ledarskapsintresserade. Resultatet är föreliggande bok.

Författare är Elizabeth Neu Morén & Peder Hård af Segerstad, IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling.

Om IPF

IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet bildades 1986. Vi är ett samverkansnav inom organisation och ledarskap där praktik möter forskning för kunskapande, utveckling och lärande möten. Vi utvecklar chefer och ledare, stödjer organisationer i förändring, bedriver praktiknära forskning och erbjuder kvalificerade fora för erfarenhetsutbyte.

Kontakta oss / Information

Bredgränd 18  |  753 20 Uppsala
Telefon 018-57 20 50 |   info@ipf.se

© IPF Institutet för Personal-& Företagsutveckling