skip to Main Content
forskarrapport_framsida

Lärprojekt för unga i arbete

På uppdrag av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) i samarbete med Arbetsförmedlingen, och i samverkan med SKL och ett antal partsorganisationer, har IPF bedrivit ett forsknings- och lärprojekt där syftet är att finna bättre vägar för att få unga till arbete genom att studera positiva exempel.

I projektet har utvalda kommuner och lokala arbetsförmedlingar, samt utvalda företag, under ett år, givits möjlighet att diskutera, analysera och systematisera kunskap och erfarenheter utifrån det som gör positiv skillnad i arbetet med att få unga i arbete.

För mer information kontakta Katarina Barrling eller ladda ner rapporten via denna LÄNK

flaggskeppsfabriken

Flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar under åren 2012-2015 av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova. Följeforskning har bedrivits av IPF i projektet.

Ladda ner boken här

Ny Chef

Ny chef - praktisk och mental beredskap för ledare

Vad innebär det att vara ledare? Hur kan man utveckla sin grupp? Hur för man ett svårt samtal? IPF-medarbetaren Eva Norrman Brandt är författare till Ny chef – praktisk och mental beredskap för ledare som nu kommit ut i ny utgåva.

För mer information: länk till förlaget (Sanoma)

 

bok-skolan

Bokkapitel – Styrningsideal och ledarstil

I antologin Ledarskap, utveckling, lärande förenas forskare från flera vetenskapliga discipliner i forskningsintressen som handlar om styrning, ledning och organisering av kunskapsintensiva och professionstunga organisationer. I ett kapitel författat av IPF:s forskare Johan Hansson och Fredrik Molin diskuteras hur skolans utmaningar kan hanteras av ett ledarskap som uppmärksammar några centrala aspekter av skolan som organisation, framför allt samspelet mellan kultur och styrning. Boken vänder sig i första hand till verksamma och blivande rektorer och förskolechefer, men även till lärare, skolchefer, politiker och andra tjänstemän inom lokal och statlig skolförvaltning.

Beställ boken från Natur & Kultur Förlag

balanserad_kom_cover

Balanserad kommunikation – en nyckel till produktivitet och hälsa

En översiktlig forskningsrapport om resultaten från projektet Balanserad kommunikation finns för nedladdning här. I rapporten kan du läsa mer dels om bakgrunden till projektet, och om lärdomar från svenska organisationer. Här beskrivs också kortfattat erfarenheterna av att träna och använda modellen, och hur olika kommunikationsmönster kan se ut. Det finns också ett avsnitt om det studerade sambandet mellan psykosociala friskfaktorer och kommunikation.

 

framsida-skolrapport2

Arbetsorganisation som innovationsmotor – en innovationsagenda för svenska skolor

Under 2015 har IPF tillsammans med institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet undersökt gymnasieskolans arbetsorganisation i syfte att identifiera styrkor och svagheter samt områden där fortsatt forskning skulle behövas. Projektet är en förstudie och meningen är att de frågeställningar som presenteras i denna förstudie ska generera fortsatt forskning på området.

Forskningsprojektet är finansiserat av AFA. I projektet har IPF samarbetat med enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

Ladda ner rapporten som pdf här!

omslag-mellan

Svenska HR-trender – rapport från svenska Cranet-undersökningen 2014

I denna rapport redogör vi för resultaten av den svenska delen av Cranet-studien 2014. Vi gör en jämförelse över tid och följer trender inom det svenska HR-arbetet. Vi har gjort ett urval av frågor som vi valt att presentera i denna rapport. Vi tittar bland annat på HR-funktionens strategiska roll, ansvarsfördelningen mellan linjen och HR-funktionen, HT/IT-system, Flexibla arbetsformer, kompetensutveckling och bedömningssystem.

Ladda ner rapporten här

avhandling-fm

The Art of Communication – Investigating the Dynamics of Work Group Meetings in a Natural Environment.

En nu avslutad forskningsstudie studie rör hur lärande- och kommunikationsklimatet i arbetsgrupper kan ge ökade prestationer och bättre hälsa i organisationer. Denna avhandling av Fredrik Molin skrevs inom ramen för detta forskningsprojekt och har publicerats via Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Avhandlingen kan laddas hem i sin helhet. Klicka här.

 

npm_rapport_gra

New Public Management på operativ nivå – Om chefskapets förutsättningar i den kommunala praktiken.

Marknadsorienterade reformer inom utbildningssektorn, populärt kallat New Public Management, har bidragit till olika effekter. Ek. Dr. Elizabeth Neu Morén, Ek Dr. Johan Hansson och Fil. Dr. Teresia Stråberg samtliga vid IPF har i sin forskning undersökt några av dessa effekter med fokus på rektorns förändrade roll. En iakttagelse är att många av dagens rektorer känner sig mer som VD än pedagogisk ledare.

Forskningsprojektet har letts av IPF och finansierats av VINNOVA.

Ladda ner rapporten som pdf här.

Ladda ner bilagan med enkätresultaten här. 

Kortversion av rapporten i form av en artikel på engelska nedladdas som PDF här!

framsida_motivation_styrning

Perspektiv på styrning – Hur ser styrning ut som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter?

En kunskapsöversikt inom området styrning, motivation och kreativitet på uppdrag av Trafikverket. Slutsatser som dras är att olika kompletterande sätt att styra organisationer, genom strukturer, värderingar, lärande, nyckeltal, ledarskap, kulturer, synsätt o.s.v. bör ses som en helhet. Dessa sätt att styra skapar förutsättningar för individens motivation och kreativitet. Detta talar också för ett ökat samarbete mellan olika professioner, nivåer och funktioner i arbetet med organisering, ledning och styrning.

Ladda ner studien.

Läs mer om projektet.

framsida-internationell-rapport-2017

HR-trender i Europa – en internationell jämförelse av Cranetundersökningen 2014–2016

HR-trender i Europa – en internationell jämförelse av Cranetundersökningen 2014–2016I denna rapport redogör vi för resultaten av den svenska delen av Cranet-studien 2014. Vi gör en jämförelse över tid och följer trender inom det svenska HR-arbetet. Vi har gjort ett urval av frågor som vi valt att presentera i denna rapport. Vi tittar bland annat på HR-funktionens strategiska roll, ansvarsfördelningen mellan linjen och HR-funktionen, HT/IT-system, Flexibla arbetsformer, kompetensutveckling och bedömningssystem.

Ladda ner rapporten här

Vad innebär det att vara ledare? Hur kan man utveckla sin grupp? Hur för man ett svårt samtal? IPF-medarbetaren Eva Norrman Brandt är författare till Ny chef – praktisk och mental beredskap för ledare som nu kommit ut i ny utgåva.

 

bok

Uppdrag ledare - att utvecklas i samverkande ledarskap

Denna bok är ett försök till sammanfattning, beskrivning och fördjupning av utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare. Programmet genomfördes under 2008-2010 genom sex tvådagarsseminarier.

Parallellt med programmet har några av de medverkande centrumen besökts för att kunna ge fler belysande exempel på de teman som tagits upp i programmet.

I uppdraget att genomföra utvecklingsprogrammet Uppdrag Ledare ingick att dokumentera programmet på ett sådant sätt att det ger nytta och mervärde för deltagarna, samt att dokumentationen även kan fungera som inspiration och kunskapskälla för nya centrumföreståndare och andra ledarskapsintresserade. Resultatet är föreliggande bok.

Författare är Elizabeth Neu Morén & Peder Hård af Segerstad, IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling.

För beställning av boken klicka här!

 

Back To Top